Condicions per convenir la cessió de sòl minicipal destina a la promoció d’habitatges protegits 2021

1r: L’existència d’un soci promotor

La Llei 18/2007 del dret a l’habitatge de Catalunya a l’artícle 17, apartat 7 estableix que:

Els promotors socials a què fa referència l’article 51.2.a i 51.2.b poden ser receptors de cessions directes, a títol gratuït, i d’alienacions directes de béns del patrimoni públic de sòl i d’habitatge per tal de construir habitatges destinats a polítiques socials.”

L’article 51 a l’apartat 2.a determina com a promotors socials d’habitatges:

“L’Institut Català del Sòl, els ajuntaments, les societats i els patronats municipals d’habitatges, les cooperatives d’habitatges i les entitats urbanístiques especials.”

Els promotors socials han d’estar homologats pel Govern de la Generalitat.

I per això en el cas que l’habitatge es destini al lloguer han de garantir com a mínim:

“a) La suficient capacitat organitzativa, destinada específicament a
gestionar el lloguer dels habitatges.

b) La capacitat econòmica suficient, en forma de recursos propis que en garanteixin la solvència econòmica a llarg termini.”

A més, a l’apartat 7 indica que “[…] han de convenir amb el departament competent en matèria d’habitatge les promocions d’habitatge de protecció oficial i el sistema de finançament per dur-les a terme.”

2n: Condicions del finançament públic per la promoció d’habitatges protegits.

Aquestes condicions afecten només les promocions de lloguer o cessió dús dels habitatges protegits. Aquí es recullen les bases publicades per a l’exercici del 2021:

Els adjudicataris dels habitatges no podran disposar d’ingressos ponderats superiors a 3,5 vegades lIRSC vigent.

L’accés a les subvencions i préstecs subsidiats està condicionat a dos conceptes: les característiques dels habitatges i el pressupost protegible de la promoció.

a) Característiques dels habitatges i annexos:

En tots dos casos, subvencions i préstecs, la superfície útil dels habitatges no pot superar els 75 metres quadrats, incloent-hi la part proporcional dels espais comuns complementaris.

Poden disposar dannexos vinculats, sempre que ho exigeixi el planejament o per acord de transmissió del sòl per l’Ajuntament. Aquests annexos, als efectes de repercussió de rendes, no poden superar els 15 metres quadrats de superfície computable, incloent-hi una part corresponent als elements comuns, en cas d’aparcament de cotxes; 2,5 metres quadrats de superfície útil, en el cas d’aparcament de motos, i els 8 metres quadrats de superfície útil en cas de trasters.

La promoció en fase de projecte ha de disposar com a mínim de l’etiqueta de certificat d’eficiència energètica B emesa per lICACA.

Les rendes mensuals de cessió màximes permeses durant la vigència de vigència al règim de lloguer són de 7,5 €/m2 als habitatges i de 3,75 €/m2 als annexos.

b) El pressupost protegible:

Està constituït pel cost total d’execució dels habitatges i annexos vinculats, inclosos els impostos i les taxes repercutibles, i els honoraris professionals sempre que s’acreditin degudament.

Quantia de la subvenció i del préstec subsidiat:

Subvenció, l’equivalent a un 20% del pressupost protegible amb un màxim de 30.000,00 € per habitatge.

El beneficiari disposarà d’un 40% del total quan acrediti la possessió de la Llicència d’Obres, el certificat d’inici d’obra i la resolució de la qualificació provisional dels habitatges.

Un altre 40% en el moment que les obres arribin al 50% de la seva execució acreditant-ho mitjançant la presentació d’un certificat emès pel director de l’obra.

I el 20% restant quan disposi de la resolució de la qualificació definitiva; la certificació energètica d’obra acabada de nivell B; un mínim del 20% dels habitatges ocupats disposin de contracte visat, i s’acrediti formalment la inscripció al Registre de la Propietat la destinació dels habitatges a lloguer protegit durant la vigència de la qualificació.

El barem que determina la concessió de la subvenció el constitueixen les pautes valorades següents:

  • La titularitat del sòl. Pública (15 punts)
  • Estat de les obres. Iniciades (2 punts)
  • Disponibilitat del terra. Titularitat del dret de superfície (2 punts)
  • Municipi. Demanda forta (2 punts)
  • Tipus de promotor. Promotor social (2 punts)
  • Certificació energètica. A (2 punts)
  • Qualificació provisional. Resolta (2 punts)
  • Sistema constructiu. Industrialitzada > 70 % (2 punts)

Préstec, un mínim de 120.000,00€ per habitatge i no pot superar el 80% del cost d’execució dels habitatges, inclòs l’IVA, presentat amb la sol·licitud de la qualificació provisional.

El desemborsament es farà mitjançant la presentació de certificats dobra i/o certificats del taxador de la construcció.

El Registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial ha de justificar que disposa de sol·licitants inscrits suficients per cobrir, com a mínim, el 50% de la promoció.

Torna